Õppetöö ja koolielu

Väljavõte põhikirjast

1.2. Pärnu Vabakool on üldhariduslik põhikool, kus toimub õpe I, II ja III kooliastmes.        
4.1. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli õppekava ja kodukord.
Kooli õppekava on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel ja kinnitatud PVS juhatuse poolt.

Eesmärgid

Meie jaoks on oluline,
 • Koondada lapsed ja täiskasvanud koos nii õppeprotsessi, kui ka klassi ja kooli ühtsesse toimimisse
 • Et kool toetab lapse õigust olla laps
 • Et vabadus tähendab õigust olla eriline, kuid ka respekti kogukonna vajaduste üle
 • Tuua esile ja arendada iga õpilase ainealast, üldist ja loovat arengut
 • Suunata lapse isiklikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut
 • Stimuleerida lapse ja laste oskusi ning tahet õppida ja inimlikul tasandil areneda
 • Kasutada „elava sõna“ pedagoogikat läbi jutustuse, laulu ja suhtlemise

Õppetöö koolis

 • Ainealane õppetöö planeeritakse ja viiakse läbi terve õppeaasta jooksul, toetudes riiklikule õppekavale ja riiklikele ajalistele normatiividele.
 • Õppetöö ülesanne on tuua esile õpilaste ainealased anded, väärtused, koostöövormid ja väljendusviisid, mis toetavad iga õpilase üldist isiklikku arengut.
 • Meie jaoks on kogu põhikooliperiood 1.-9.-klassini kui üks tervik, kuid sellele lisaks töötame ka kooliastmeti, arvestades vastavate kooliastmete õpilaste vanuselist eripära. 
Kooliastmed on:

I aste    1. - 3. klass,
II aste   4. - 6. klass
III aste  7. - 9. klass.

 • Kool töötab tunniplaani järgi 30 nädalat, lisaks on 4 nädalat õppetööd, kas siis teemanädalate, teemapäevade, väljasõitude, projektide, laagrite vms näol.
 • Oleme arvamusel, et õpilaste õppimine, isiklik ja kogukondlik areng on parim kindlates raamides, enamuses on selleks klass. See käib ka nende õpilaste kohta, kellel on erivajadused. Mõne konkreetse juhtumi puhul tuleb aga õppetööd lapse ja klassi arengu ning õppetöö kvaliteedi tagamiseks läbi viia väljaspool klassiruuumi.
 • Erinevaid klasse siduvad üritused ja õppetöö, nagu hommikulaul, teemanädalad, väljasõidud ja projektid on Vabakoolis väga olulised, sest just siin loovad lapsed ja täiskasvanud klassiti sidemeid ja suhteid, mis aitavad kooli ühtset sisekliimat turvalisena hoida ning loovad oma kooli tunde.  
 • Kool teeb kaasa kõik vabariiklikud eksamid ja tasemetööd.   

Koos soliidse riikliku plaanikohase tavaõpetusega on meie prioriteediks inglise keel ja loomingulised ained (muusika, kunst ja tants) ning jutustavad ained (muinasjututund, ajalugu ja kultuur), et arendada laste minapilti ja avardada maailmavaadet.

 

Tavaline koolipäev

Tavaliselt algab koolipäev kell 8.15 hommikulaulmisega noortekeskuses, tunnid algavad orienteeruvalt kell 8.30 ja lõpevad vastavalt laste vanusele tunniplaani järgi. Vaata Tundide ajad
Vahetunnid on enamasti 5–10 minutilised.
Söögivahetunnid on 20 minutilised peale kolmandat tundi algusega 11.05 ja peale neljandat tundi algusega 12.10 .


Igapäevases koolielus on meie jaoks oluline, et õpilased näitavad üksteise vastu ning personali vastu üles viisakust, abivalmidust ja mõistmist. Sellepärast on kõikidel kohustus suhtuda teistesse niisamuti, nagu nad soovivad, et neisse suhtutaks, et kõik tunneksid end koolis turvaliselt ja hästi.

Koolikiusamine ei ole meie koolis mitte mingil moel aksepteeritud.
Tekkivad probleemid lahendatakse laste, personali ja lapsevanemate koostööl juba eos.


Tutvu ka Pärnu Vabakooli kalenderplaaniga: