Inglise keel

Inglise keel

Väga hea keeleoskus on üksteise mõistmise eelduseks avatud maailmas.
Inglise keele süvaõpe

1.-4. klass

õpib inglise keelt 5 tundi nädalas Sister Mary välja töötatud keelekümblusmeetodil. See annab oskuse väljendada oma mõtteid inglise keeles spontaanselt.  Aktiveerub taipamine, laps on katkematult reaalses keelesituatsioonis.

Aktiivõppena edastatav programm sisaldab mitmekesist tähelepanu köitvat materjali: laule, mänge, luuletusi, pildiraamatuid, jutte, pilte, mänguasju. Õpikeskkond on mitmekesine, kõike korratakse ja harjutatakse. Oluline on õpitava keelega kokku puutuda iga päev. Tunni ülesehitus on põhjalikult läbi mõeldud. Kõik osaoskused on võrdselt arendatud, materjal omandatakse enne suuliselt, seejärel kirjalikult. Õde Mary kui inglise keele õpetaja on selle meetodi välja arendanud 40 aasta jooksul, kus ta on pidevalt oma loodud meetodit edasi arendanud ja praktiseerinud.

Vanemas kooliastmes

pöörame lisaks tavapärasele keeleõppele tähelepanu praktilisele keelekasutusele rahvusvahelistes projektides ning keelelaagrites. Meile meeldib learning by doing, mille käigus on õppimine puhas rõõm, näiteks inglise keele õhtul kohvikus ettekandjana tegutsedes, kus „klientidega“ vaid inglise keeles suhelda saab.

  • 8. ja 9. klass õpivad geograafiat nii eesti kui ka  inglise keeles.
  • Kõik III kooliastme õpilased osalevad erinevates rahvusvahelistes projektides ja külastavad selle käigus vähemalt ühte maad.
  • Augustikuus toimuvas rahvusvahelises loovuslaagris toimub kogu õpe ja tegevus inglise keeles. Siin osalevad II ja III kooliastme õpilased.