Koostöine hindamine

Hindamisest

See, kuidas Vabakoolis hindame, on kujunenud 20-aastase kogemuse tulemusena. Numbrilisi hindeid pole me kunagi kasutanud, küll oleme aga otsijatena läbi proovinud mitmeid erinevaid variante. Tänaseks oleme saavutanud hindamisrahu: hindame nii vähe kui võimalik, kuid koostöist tagasi- ja edasisidet pakume nii palju kui vajalik. Oleme tänulikud, kui meil käib külalisi, kes tunnevad huvi meie hindamislahenduste vastu.     

Lähtume

*     kõikidele koolidele antud üha suuremast võimalusest kujundada oma hindamissüsteem ise;
*     Eesti hariduses tuntavast suunast vähema hindamise poole;
*    kujundava hindamise järjest laiemast levikust, kus tagasiside õppetööst on pigem sisuline, detailne ja arengukohtadele viitav kui väheinformatiivne  numbriline;

* hindamiskäsitlusest, kus laps, õpetaja ja lapsevanem on partnerid; hindamine on dialoog;
*     usaldusest kodu ja kooli vahel.    

Hindamise eesmärgid

1) toetame teadliku inimese kujunemist ja õppija arengut ning tema sihikindlust;
2) anname ja saame mitmekesist sisukat tagasi- ja edasisidet õppija arengu kohta;
3) toetame kujundava ja enesehindamise abil õppija enesehinnangu ja enesemääratluspädevuse kujunemist;
4) suuname ja toetame õppijat edasise haridustee valikul;

5) suuname õpetaja tegevust õppija õppimise ja tema arengu toetamisel;
6) anname aluse õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

 

Kuidas hindame

* Hinneteta õppimine kujundava hindamise toel 1.-5. klassis

1.-5. klassis õpib laps kujundava hindamise põhimõtteid arvestades tagasi- ja edasiside kommentaaride, samuti eneseanalüüsi toel. Hindeid ei ole. Tunnistusel on kaks korda aastas kokkuvõte lapse arengust:

- kuidas läks,

- miks või tänu millele nii läks ja

- soovitused edaspidiseks.    

* Õppimise tagasiside ja skaalasõnad 6.-8. klassis

6.-8. klassis jätkab laps hinneteta õppimist samuti nagu nooremates klassides. Aineõpetajal on soovituslik lisada igapäevases õppetöös kujundava tagasi- ja edasiside kommentaari info, mitu punkti mitmest või mitu protsenti oli õpilase arvestusliku töö sooritus. Kaks korda aastas märgib aineõpetaja poolaastat kokkuvõtvas kommentaaris kirjeldavale tunnistusele eristava skaalasõna, mida võib nimetada ka hindeks - 'suurepärane', 'väga hea', 'hea', 'rahuldav', 'kasin', 'mitterahuldav'. Õppeaasta kokkuvõtvad ainetulemused märgib klassijuhataja õpilasraamatusse viiepallisüsteemis.    

* Tähthinded 9. klassis - A, B, C jne

Alates 9. klassist kasutame mõnest üldhariduskoolist, rohkem kõrgkoolidest tuttavat tähthindesüsteemi, mis on õigustanud ennast meie jaoks tänu viiele positiivsele tähevariandile, võrreldes viiepallisüsteemi vaid kolme positiivse hindega. Ka 9. klassis märgib klassijuhataja õppeaasta kokkuvõtvad aine- ning eksamitulemused õpilasraamatusse viiepallisüsteemis. 

 

  • Kui õpilane vahetab kooli, anname koos teiste dokumentidega kaasa harjumuspärase "valge" tunnistuse viiepallisüsteemis.
  • Põhikooli lõputunnistuse väljastame samuti viiepallisüsteemis, see on täpselt samasugune nagu kõikide teiste koolide tunnistused.  

 

Hindamise osa Pärnu Vabakoolis on ka 

- arenguvestlused

- eksperthinnangud

- tunnistuse lisana ka õpilase eneseanalüüs aineti

 

* eksperthinnang  – pärast 1. ja 3. veerandit annavad nii  õpilane ise kui ka õpetajad õppija  
1) akadeemilisele,
2) motivatsioonilisele ja
3) sotsiaalsele poolele

hinnangu eksperthinnangu näol. Täpsemalt on vaatluse all õppija tööpanus, õpioskused, hoolsus, käitumine, koostööoskus ja integreeritus klassi. Eksperthinnangute alusel toimuvad arenguvestlused kaks korda aastas. 

 

* õppija eneseanalüüs aineti (1.-9. klassis) – kujundava hindamise osa. Kaks korda aastas kirjutab õpilane tunnistuse lisaks ainete kaupa vabas vormis sõnalise kommentaari oma õppetöö kohta – enesehinnangu, näiteks

„MATEMAATIKA - olin matemaatikas päris tubli, arvutamine on lihtne, aga tekstülesandeid tahaksin paremini osata. On vaja rohkem harjutada
LOODUSÕPETUS – mulle meeldisid õuetunnid ja õppekäigud. Klassis oli ka huvitav. Olin tähelepanelik.
DRAAMAÕPETUS - mul tuli kõik väga hästi välja! Oleksin tahtnud rohkem esineda.“ jne