Õppenõukogu koosolekud

 

Õppenõukogu ülesanne on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 

 14. september

1.     Õppenõukogu sekretäri valimine.

2.     Õpilaste turvalisusega seotud riskid ning meetmed riskide vältimiseks.

 

19. detsember

1. Kokkuvõte I poolaasta õppe- ja kasvatustööst.

 

 29. mai

1.     Õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.

2.     Õpilase tunnustamise kiituskirjaga.

 

 15. juuni

1.     Õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.

2.     Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.

3.     Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

 

 

30. august

1.       Täiendava õppetöö lõpetamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja klassikursuse kordama jätmise otsustamine.

2.       Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.

3.       Kokkuvõte 2017/18 õppeaastast.

4.       Arengukava tegevuskava täitmisest.

5.       2018/19 õ.-a. eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.