Tugimeeskond

 

Tugimeeskonna eesmärk on toetada erivajadusega lapse toimetulekut ja võrdseid võimalusi ning soodustada kaasatust õppetöösse. 

Eripedagoog 


 • märkab lapse eripära, isiksuse tugevusi ja arengukohti, hariduslikke erivajadusi;  
 • teeb kindlaks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme, selgitab välja lapse arengut mõjutavad tegurid ja õpivajaduse;
 • juhendab ja motiveerib last õppeprotsessis;
 • planeerib ja viib läbi individuaal- ja väikegrupitunde;
 • nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid sobivate õppevormide rakendamisel, vajadusel külastab selleks tunde;
 • osaleb individuaalse õppekava koostamise protsessis;
 • osaleb kooli tugimeeskonna ja koostöövõrgustike töös.

 

Sotsiaalpedagoog 

 

 • hindab lapse sotsiaalseid oskusi
 • analüüsib lapse eakohast tegutsemisvõimet mõjutavaid tegureid
 • kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust
 • kaardistab õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavaid probleeme, koordineerib nende ennetus- ja lahendustegevusi
 • nõustab õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid ning kooli juhtkonda

- probleemse käitumise

- õpiraskuste

- suhtlemisprobleemide

- õppeprotsessis esinevate murede korral.

 

Koolipsühholoog 

 • hindab lapse psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumioskused);
 • nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab last ning nõustab vanemat ja kooli personali toe korraldamisel kriisisituatsioonist väljatulekuks.

 

Logopeed 

 

 • hindab õpilaste kommunikatsioonivõimet;
 • selgitab välja suulise ja kirjaliku kõne puudega õpilased, koostab nende toetamiseks logopeedilised rühmad;
 • kujundab õpilase häälik- ja foneemanalüüsi oskusi, tegeleb kõnearendustööga, teeb vajadusel häälikuseadet;
 • nõustab õpilasi, tema lähedasi, õpetajaid ning lapsega seotud spetsialiste õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel.

 

Haridusliku erivajadusega lapse õppe koordinaator

 

 • koordineerib koostööd kooli tugimeeskonna, õpetajate, lapsevanemate ja kooliväliste tugispetsialistide vahel, sh võimekate laste õppe ja arengu toetamiseks
 • kirjeldab lapse erivajadusi ja tagab õigeaegse dokumenteerimise, jälgib lapse saavutusi
 • korraldab vajadusel koolivälise toe ja nõustamise; informeerib asjaosalisi

 

Kooliõde 

 

 • annab esmaabi ja tervisenõu;
 • viib läbi regulaarseid terviseläbivaatusi;
 • vaktsineerib lapsi riikliku plaani järgi lapsevanemate nõusolekul.