Juhatuse tööplaan

Juhatus vastutab kooli majandusliku olukorra eest. Juhatus otsustab kõik  suuremad  ostud, investeeringud,  remondid, juurdeehitused ja eelarve jagunemise. 
Juhatus planeerib koos kooli personaliga ka ülekoolilised üritused.
Juhatuse vastutus on võtta ametisse ja vabastada ametist kooli juhataja.
Juhatuse koosolekud toimuvad 1 x kuus, kokku 11-l  kuul.
Juhatuse koosolekul osaleb kooli  juhataja, finantsjuht ja õpetajate esindaja.
Õpetajate esindaja võib olla üks valitud õpetaja või õpetajad kordamööda.
Peale juhatuse koosolekuid toimub igal sügisel ja kevadel  ka kogu pedagoogilise personali ja juhatuse koosolek.   Juhatuse koosolekute protokollid on kooli finantsjuhi käes.

Üldkoosolekul osalevad kõik seltsi liikmed, ehk igast perest vähemalt 1 esindaja.