Vabakool + selts

Vabakool + Vabakooli Selts

Pärnu Väike Vabakool alustas tegevust 1. septembril 1997. aastal, võttes aluseks Taani vabakoolide süsteemi. See koolisüsteem juhindub oma tegevuses demokraatia põhimõtetest.
Eestisse taolise kooliprojekti loomise algus ulatub aastasse 1992 ning see on aastate jooksul läbinud pika ja põneva arengutee.
2010. aasta suvel sai kool uue nime -  Pärnu Vabakool.

Juriidiliselt on Pärnu Vabakooli (PV) omanik Pärnu Vabakooli Selts MTÜ (PVS), kuhu kuuluvad PV lapsevanemad, õpetajad ja toetajad.

Kõrgeim võim on  seltsi üldkoosolekul, mis valib ka seltsi juhatuse.

PVS-i tööd juhib seltsi juhatus.
Juhatusse kuuluvad seltsi esimees, lapsevanemate esindajad ja kooli asutajaliikmed.
Kooli eripära seisneb veel selles, et lapsevanemate suur osalus kooli töös ei piirdu pelgalt omaniku-ja otsustusõigusega.
Omanikutundega kaasneb ka vastutus ja hool oma kooli hea käekäigu eest. Pärnu Vabakool on lapsevanemate kool – meie kool.

Lisaks põhiharidusele annab Vabakool õpilasele eluks kaasa julguse olla isiksus, julguse hoolida, võime koostööd teha. Süvaõppena inglise keele süvendatud oskused.

SELTSI LIIKMEKS ASTUMINE

Vastavalt PVS juhatuse otsusele 07.05.12, kuuluvad automaatselt kõik Vabakooliga lepingu sõlminud pered PV Seltsi, kui nad ei ole juhatusele esitanud vastupidise sisuga avaldust. Seltsist välja astumine toimub vastavasisulise avalduse esitamisel PVS juhatusele. Liikmeraha ei tagastata ja tehtud töötunde ei rahastata. 

SELTSI LIIKMEKS OLEMINE

Seltsi liige vastutab kooli hea käekäigu eest.

Seltsi liige:

  • Tasub seltsi liikmemaksu 20 eur/õppeaastas hiljemalt 30. oktobriks kooli arveldusarvele EE232200001120183327 Pärnu Vabakooli Selts MTÜ või sularahas seltsi raamatupidajale.
  • Tasub kooli õppemaksu vastavalt PVS üldkoosolekul kehtestatud määrale ja tingimustele.
  • Panustab kooli heaks 20 töötunni näol aastas (nt remont, ürituste organiseerimine jms). Aasta kestab 1. augustist 31. juulini. Arvesse lähevad ainult vanemate tehtud töötunnid.
  • Tasub tegemata jäänud töötundide eest a 20 eur  töötundide tabeli alusel.
  • Juhul, kui töötunde teha ei ole võimalik, tasub seltsi liige 30. oktoobriks sihtotstarbelist majanduskulu 400 eurot õppeaasta kohta kooli arveldusarvele EE232200001120183327 Pärnu Vabakooli Selts MTÜ (märksõnaga: lapse nimi, sihtotstarbeline annetus, õppeaasta).
  • Töötundide arvestus kehtib pere peale (igal perel 20 töötundi õ.a).

Töötundide kirja saamiseks:

 • Teatab lapsevanem tehtud tööst ja kulunud ajast klassijuhatajale, sekretärile või oma töörühma juhile maksimaalselt kuu aja jooksul pärast töö tegemist.
 • Kannab hoolt, et tema toodud aiasaaduste kogus ja kaal saaks kirja kooli koka juures.

Oma töötundide seisu saab teada iganädalase Kodukirja vastava lingi kaudu. 

Miks me töötunde teeme ?

 • Vabakool on kogukond, kes üheskoos oma aega ja oskusi panustades hoiab kokku rahalisi vahendeid.
 • Väärtustame kvaliteetaega, mille veedame ühiselt ja koos lastega erinevaid töid tehes.


Seltsi liige võtab osa seltsi üldkoosolekust:

 • On kursis kooli majandusliku olukorraga, osaledes seltsi üldkoosolekutel.
 • Otsustab kooli õppemaksu suuruse üle, osaledes seltsi üldkoosolekul.
 • Otsustab seltsi liikmemaksu üle, osaledes seltsi üldkoosolekul.
 • On hariduselu arengute suhtes huviline ja teeb ettepanekuid kooli- ning seltsielu korraldamiseks.

Seltsi liikmel on õigus olla valitud PVS-i juhatusse ning juhatuse koordineerimisel tegutsevatesse töögruppidesse (nt ürituste korraldamine, remont jms).

 

Lapsevanem kui seltsi liige:
 • On igapäevaselt kursis oma lapse õppe-ja kasvatustööga, pidevas kontaktis klassijuhatajaga.
 • Tunneb elavat huvi koolis toimuva sisulise töö vastu klassijuhataja, kooli juhataja või seltsi juhatuse liikmete vahendusel; vajadusel lööb kaasa.
 • On ihu ja hingega Vabakooli eest väljas.

 

LAPSEVANEM, KES EI OLE SELTSI LIIGE

Teeb PVS juhatusele vastavasisulise avalduse ja:

  • Tasub õppeaasta alguses, hiljemalt 30. oktoobriks,  420 eurot sihtotstarbelist majanduskulu kooli arveldusarve  EE232200001120183327 Pärnu Vabakooli Selts MTÜ (märksõnaga: lapse nimi, sihtotstarbeline annetus, õppeaasta). Sihtotstarbeline annetus kehtib käimasoleva õppeaasta kohta. 
  • Tasub kooli õppemaksu vastavalt PVS üldkoosolekul kehtestatud määrale ja tingimustele.