Missioon, visioon, eesmärk

Missioon

Pärnu Vabakool loob inimestele võimalused mitmekülgseks võimetekohaseks arenguks ning elukestvaks õppeks professionaalsete juhendajate abil iga inimest väärtustavas turvalises ja koostööle suunatud koolikeskkonnas.

Visioon

Pärnu Vabakool on humaansel pedagoogikal põhinev üldhariduskool, milles õppijad - õpilased, õpetajad ja lapsevanemad - on ennastjuhtivad ja rõõmsameelsed inimesed.

Vabakool väärtustab kestlikku eluviisi.

Vabakoolis õppijad tunnetavad iseennast ja oma osa ning kohta universumis.

Vabakooli põhieesmärk on teadlik: eluterve, loov, vastutustundlik ja õnnelik inimene, kes  
  • väärtustab iseennast ja osaleb aktiivselt erinevates inimkooslustes
  • toetab oma teadmiste, oskuste ja tegudega klassi, kooli, linna, Eesti ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkuloovat arengut.