Missioon, visioon, eesmärk

Missioon

Pärnu Vabakool loob inimestele võimalused mitmekülgseks võimetekohaseks arenguks ning elukestvaks õppeks professionaalsete juhendajate abil iga inimest väärtustavas turvalises ja koostööle suunatud koolikeskkonnas.

Visioon

Pärnu Vabakool on humaansel pedagoogikal põhinev üldhariduskool, milles õppijad - õpilased, õpetajad ja lapsevanemad - on ennastjuhtivad ja rõõmsameelsed inimesed.

Vabakool väärtustab kestlikku eluviisi.

Vabakoolis õppijad tunnetavad iseennast ja oma osa ning kohta universumis.

 

 
Vabakooli põhieesmärk on teadlik, eluterve, loov ja õnnelik inimene.

Kõik muud eesmärgid kutsutakse ellu selle põhieesmärgi toeks. Teadlikust inimesest saame rääkida  koos enese- ja sotsiaalse selgusega. Eneseselguse tagab enesetundmine koos soovi ja oskusega ennast juhtida. Sotsiaalse selguse loovad aga head suhted kaaslastega ning koostööoskus. 

Kui eeldus õppimiseks  - selgus  - on tagatud, saavad realiseeruda võimalused: huvi, õpioskused ja tööpanus. Õppeteemade kõrval suuname last siin maailmas iseennastki uurima. Nii püüdleme iseenese eksperdiks olemise poole. Seda on võimalik teha vaid koolis üheskoos ja koos koduga.   

Õppija eksperthinnang