Õppekeskkond

EESMÄRK

Kooli õppekava kindlustab, et kooliaasta jooksul toimub nii õppetöö kui õppetööd toetavad tegevused, et tugevdada kooli õpikeskkonda nii psüühilisel, füüsilisel kui esteetilisel tasandil. Kooli turvalist õpikeskkonda loovad kõik kooli töötajad ja õpilased ühtse tugeva koostööna, mõjutades seda otse või kaudsel teel.  

Igapäevane turvaline õpikeskkond

Kool töötab demokraatlikus koostöövormis, kus ka õpilastele on loodud võimalus kooli elus kaasa rääkida õpilasomavalitsuse kaudu.

Õpilastel on võimalik kaasa rääkida klassi ja kooli ürituste organiseerimisel, klassiruumide sisustamisel, õueala planeerimisel, turvalise õpikeskkonna loomisel ning teistel õpilaste poolt valitud kooli puudutavatel teemadel.

Klassijuhataja roll Vabakoolis on väga tähtsal kohal.

Koostöö kodude ja kooli vahel loob õpilasele turvatunde. Klassijuhataja külastab vajadusel õpilase kodu ja viib vajadusel ühe arenguvestlustest läbi kodus. Alates 5.klassist osalevad arenguvestlustel peale klassijuhataja vajadusel ka põhiainete õpetajad.

Arenguvestlusi viiakse läbi 2 korda aastas. Esimesel korral on põhirõhk õpetaja(te) õpetamisplaanidel, teine arenguvestlus keskendub õpilase edasijõudmisele aasta jooksul nii õppeainetes kui sotsiaalsel tasandil. Vajadusel viiakse arenguvestlusi läbi tihedamalt. 

Vabakool korraldab igal aastal traditsioonilisi üritusi kogu kooliperele, koos vanematega.

Augustikuus töötavad vanemad 2-l töölaupäeval, seades koolimaja õppetöö alguseks korda. Vanemaid võidakse kutsuda ka erakorralistele remonttöödele õppeaasta jooksul.

Kord aastas korraldab Vabakool loengu, millele järgneb ümarlauavestlus ja/või arutelud töögruppides. Olenevalt teemast kutsutakse sellele loengule ka 8. Ja 9.klassi õpilased.

Turvalise õpikeskkonna loomine
 • Üle kahe nädala toimuvatel Kooli süda (õpetajate) koosolekutel pööratakse alati tähelepanu turvalise koolikeskkonna loomisele läbi igapäevase õppetegevuse koolis ja kooliürituste peale kooli. Toimub pidev analüüs ja areng.
 • Turvalise õpikeskkonna loomiseks nii poistele kui tüdrukutele on õpetajate seas suur osakaal meesõpetajatel.          

Psüühiline õpikeskkond

Et luua turvalist õpikeskkonda, on väga oluline, et koolis kui tervikus kehtivad käitumise reeglid ja väärtused, mis puudutavad ka õpilaste omavahelist suhtlemist ning suhtlemist kooli personaliga.

Klassi õpilaste omavaheline suhtlemismall ning õpilaste suhtlemis- ja käitumismustrid suheldes õpetajatega mängivad väga tähtsat rolli selles, kuidas iga õpilane end õpikeskkonnas tunneb. Klassijuhatajal on väga tähtis roll nii klassi kui terviku, kui ka üksikõpilase turvatunde loomisel.

Psüühilise õpikeskkonna loomine

Erinevate klasside erinevate vajaduste järgi keskendub klassijuhataja vajalikele teemadele: see võib olla näiteks narrimine, tagarääkimine, grupeeringute tekkimine, sotsiaalne vastutus, ropendamine jne.

Iga klassi juhataja suunab ja arendab klassis just sellele klassile vajalikke teemasid, suunates klassi kui terviku harmoonilist arengut, andes ruumi ja võimaluse igale õpilasele, kaasates vajadusel spetsialiste.

 • Koolis ei ole kiusamine mitte mingisuguses vormis aksepteeritav ja probleemiga tegeldakse kohe selle algfaasis.
 • Koos õpilastega luuakse klassis kõigi poolt aksepteeritud ja kõigile kehtivad käitumisreeglid. 
 • Kõigile õpilastele võrdse ja sõbraliku õpikeskonna loomiseks ning sotsiaalse suhtluse arendamiseks on koolis tundide ja vahetundide ajal mobiiltelefonide kasutamine keelatud.
Erinevad koosolemise vormid kogu koolis

Erinevad igapäevased koosolemise vormid kogu koolis on üks osa Vabakooli igapäevaelust eesmärgiga luua harmooniline õpikeskkond ja tugevdada õpilaste sotsiaalseid klassidevahelisi sidemeid ja ühtekuuluvustunnet.

Erinevate klasside ühistegemised õppeaasta jooksul

 • Igapäevane hommikulaulmine – ühtsed eesmärgid ja ühine hingamine
 • Teemanädalad – 1.-9.klassi õpilased töötavad gruppidesse jaotatault ühtse teema kallal
 • Spordipäev kogu kooliperele
 • Õpioskuste olümpiaad – erinevad kooliastmed töötavad koos
 • Ühised loengud vanemas kooliastmes
 • Ühised projektid ja välisreisid vanemas kooliastmes
 • Sõprusklassid 
 • Ülekoolilised ühisüritused
 • Ülekooliline 2.koolipäeva matk 
 • Erinevad klassidevahelised ühistunnid ja ühisüritused

Kooli personalil on igapäevaselt iga õpilasega meeldiv ja usalduslik suhtlemine ning koostöö. Igal Kooli Süda koosolekul on ühe punktina alati õpilaste heaolu ja areng. Koos keskendutakse õppeaasta jooksul kordamööda iga õpilase edasijõudmisele õppetöös ja sotsiaalses arengus.

Õpetajate ühisettevõtmised

 • Õpetajatel on enne kooli algust 2 – päevane õppeseminar. 
 • Iga 2 aasta tagant käivad õpetajad  Taani Vabakoolides inspiratsiooni saamas ja koostööd arendamas või käivad Taani vabakoolide õpetajad meie õpetajaid õpetamas ja inspireerimas Pärnus.
 • Ühised loengud ja seminarid õpetajate omavahelise koostöö ja ja õppepedagoogika parendamiseks.

 Füüsiline õpikeskkond

Füüsilise õpikeskonna arendamine keskendub eelkõige :

 • Turvalise õpikeskonna loomisele õpilastele ja õpetajatele nii koolimajas sees kui õuealal, mis vastaks vastavatele normatiividele
 • Arendava ja põneva õpikeskonna loomisele õpilastele – sh.õuesõppeklass ja praktiline ateljee

Koostöös lapsevanematega on loodud ja luuakse ka edaspidi meie lastele sobivat õpimiljööd, mis oleks kodune ja turvaline.

Vanemate initsiatiivil on valminud nii õuesõppeklass, jalgrattahoidla, ateljee kui ka kooli piirav turvaline aed.

Esteetiline õpikeskkond

Kooli kaunistamisega koridorides ja ühisruumides püüame luua koduse ja ilusa koolimiljöö, kasutades koolimaja kaunistamiseks põhiliselt õpilaste kunsti ja käsitöö töid.

Oma klassi kaunistamise eest vastutavad koos õpetajaga ka õpilased.

Kooli ühisruumide korrashoiu eest vastutavad ka õpilased. Kooli inventari lõhkumise eest nõutakse õpilase vanematelt kahjutasu.