Väärtused

Vabakooli koolikogukonna liikmed loovad ja hoiavad ühtset väärtusruumi, mis tagab iga õppija arenguks soodsa sotsiaalse ja vaimse õppekeskkonna. Vabakooli koolikogukond koosneb õpilastest, õpetajatest/kooli töötajatest, lapsevanematest ja kooli vilistlastest.

Kool soovib:
 • Koondada lapsed ja lapsevanemad kooliga ühisesse kogukonda
 • Respekteerida iga üksiku inimese väärtusi ja vabadust
 • Hoida laste õigust olla laps
 • Toetada lapsi nende tähelepanuvajaduses, avatuses ja teiste respekteerimises 
 • Suunata õppetöö lapse fantaasiale, tunnetele ja teadlikkusele
 • Et lapsed tunneksid end Vabakoolis turvaliselt ja ühe osana suuremast kooslusest/kogukonnast
 • Et vanemad, personal ja lapsed toetavad üksteist eesmärgiga teha head kooli ning olla üksteise vastu kenad ning positiivsed
 • Toetada lapsi nende teadlikkuses – elu on parim kink

Vabakooli õpilane ja õpetaja / töötaja

 • on oma kooli väärtusruumi looja ja hoidja,
 • on heatahtlik, avatud, aus ja vastutustundlik,
 • austab ennast ja teisi, on salliv,
 • väärtustab keskkonda ja tervislikke eluviise,
 • märkab ja väärtustab ilu ja elu, 
 • on hea koostööpartner, peab kinni kokkulepetest, 
 • on ettevõtlik, otsiva meelega ning väärtustab loovust ning mõtlemisvabadust, 
 • hoiab oma peret, kodu ja kooli,
 • väärtustab Eesti riiki, eesti keelt ja kultuuri.

Lisaks on Vabakooli õpetaja / töötaja

 • pühendunud, 
 • selge identiteediga ja erialaselt pädev,
 • heade uuenduste toetaja,
 • eelarvamusteta ja õiglane, austades iga õppija isikupära,
 • tähelepanelik ja tunnustav iga õppija panuse suhtes,
 • toetava õhkkonna looja,  
 • orienteeritud meeskonnatööle, 
 • teadlik isikliku eeskuju jõust.
Vabakooli lapsevanem  
 • väärtustab ja hoiab kooli väärtusruumi, 
 • on oma lapse toetaja, hoiab ja austab teda,
 • on avatud, koostöövalmis partner, 
 • toetab kooli arengut.